Oudervereniging VVOC vraagt Minister Onkelinx om steun voor prematuren naar aanleiding van de Werelddag van het Vroeggeboren Kind

  • 17 november is de Werelddag van het Vroeggeboren Kind
  • Oudervereniging VVOC overhandigde vandaag een Engagementsverklaring aan Minister Onkelinx
  • De Engagementsverklaring bevat concrete actiepunten op beleids- en operationeel niveau voor een betere preventie, opvolging en begeleiding van prematuren en hun ouders

 

Brussel, 14 november 2012 –  In het kader van de Werelddag van het Vroeggeboren Kind op 17 november klopt VVOC aan bij Minister Onkelinx met de vraag de Engagementsverklaring te steunen.

Vraag voor engagement

De Engagementsverklaring is een initiatief van oudervereniging VVOC, de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen, en wordt ondersteund door de Belgische Vereniging voor Neonatologie, politici en diverse verenigingen. Deze tekst formuleert een aantal concrete actiepunten die van beleidsvoerders op federaal en regionaal vlak en ziekenhuizen gevraagd worden en heeft de bedoeling zowel prematuren als hun ouders te steunen.

Concreet wordt enerzijds op beleidsniveau gevraagd naar een betere preventie en sensibilisering over prematuriteit, een goede nationale registratie van alle couveusekinderen, psychologische begeleiding van de gezinnen en opvolging van deze kinderen. Aan de ziekenhuizen anderzijds wordt steun gevraagd voor een 24u/24u bezoekrecht van ouders en het hierbij betrekken van broertjes en zusjes, aandacht voor de intimiteit van het gezin, continuïteit in de rechten van de ouders en informatie en ondersteuning tijdens opname en na ontslag.

Prematuur, een verhoogd risico

Veel mensen beseffen niet wat de impact van vroeggeboorte is voor het kind, maar ook voor het gezin en de maatschappij. “Ze denken dat het probleem is opgelost van zodra de prematuurtjes de couveuse verlaten. Heel wat te vroeg geboren kinderen  hebben een verhoogd risico op ontwikkelings- en gezondheidsproblemen. Daarom is de Werelddag van het Vroeggeboren Kind, de sensibilisering en preventie daarrond voor ons en voor alle ouders van prematuren zo belangrijk”, zegt Yannic Verhaest van de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC).

Nationale registratie en multidisciplinaire opvolging zijn twee belangrijke aspecten waarvoor de Engagementsverklaring de aandacht vraagt. “Tijdens het verblijf van de prematuurtjes op de neonatale intensieve zorgen worden ze optimaal verzorgd, maar het is de opvolging nadien die een pak beter en gestructureerder kan. Heel wat prematuren hebben een motorische of mentale achterstand die pas aan het licht komt wanneer het kind naar de peuterschool gaat. Op dat moment is al teveel kostbare tijd verloren”, laat Prof. Bart Van Overmeire, Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Neonatologie en diensthoofd neonatologie aan het Erasmus ziekenhuis in Brussel weten.

Het kan beter

De Werelddag van het Vroeggeboren Kind is ook het moment om terug te blikken op hetgeen de voorbije jaren werd gerealiseerd voor deze kinderen. In oktober 2010 dienden politica’s Maya Detiège, Muriel Gerkens en Meyrem Almaci een resolutie in met een aantal actiepunten voor gespecialiseerde opvolging en een betere bescherming van premature baby’s. Deze werd in april 2012 unaniem goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In maart van dit jaar werd de uitbreiding van de terugbetaling van de preventieve behandeling tegen bronchiolitis door het RSV[1]-virus goedgekeurd voor prematuren geboren tussen de 32e en 35e zwangerschapsweek die hetzelfde risico lopen als de jongere prematuren.  

“We zijn enorm blij met de vooruitgang die intussen al werd geboekt dankzij de gezamenlijke inspanningen van Ministers, parlementsleden, artsen en vooral de ouders. Tegelijk hopen we ook dat er door federale en regionale beleidsvoerders en ziekenhuizen verder werk gemaakt wordt van de actiepunten van de Engagementsverklaring. We zullen hiervoor vechten, want ondanks alle medische vooruitgang neemt het aantal prematuren elk jaar toe. Het is belangrijk dat ouders en prematuren hierin in de beste omstandigheden begeleid en verder omkaderd worden,” zeggen politica’s Maya Detiège en Muriel Gerkens.

Activiteiten rond de Werelddag van het Vroeggeboren Kind – 17 november 2012:

  • In de voormiddag vindt een symposium plaats rond de Werelddag van het Vroeggeboren Kind in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Brugge. Tegelijk vindt de feestelijke inhuldiging plaats van de vernieuwde dienst Neonatologie.
  • In de namiddag organiseert de VVOC een familiedag in Circus Bruul te Geel waar gezinnen van couveusekinderen elkaar kunnen ontmoeten. Ze kunnen er een leuke dag beleven in de binnenspeeltuin, de bowling, de snoezelbus en tal van randanimaties. 
  • Ook de baby's op de neonatale diensten worden die dag extra in de bloemetjes gezet en ontvangen allemaal een leuke verrassing. 
  • Voor meer informatie over al deze activiteiten: www.vvoc.be

Noot aan de redactie:

De Engagementsverklaring bevindt zich in bijlage.

VVOC is beschikbaar voor interviews en getuigenissen.[1] Respiratoir Syncytiaal Virus

 

Contacteer ons
Isabelle Verdeyen Pride/TBWA
Isabelle Verdeyen Pride/TBWA